Pastviny

Součástí řešení projektů, ve kterých je zahrnutý i chov zvířat, bývá rozčlenění dostupných pastvin a luk. Tak tomu bylo i v tomto případě. Znázorněná je pastevní část většího areálu.

 
Zadání: Navrhnout rozčlenění pastvin (pro koně a ovce) s ohledem na níže uvedené požadavky. Výsledné řešení by zároveň mělo zvýšit atraktivitu pastevního areálu pro potenciální zákazníky (ustájení koní za úplatu).

Požadavky:

  • rozdělit stávající pastvinu na části umožňující lepší management pastvy
  • přínos pro pohodu zvířat - vytvoření přirozenějších podmínek pro život
  • přínos pro zdravotní stav zvířat - zvýšení množství pohybu, zlepšení stavu kopyt
  • přínos pro přírodu - vytvoření různých prostředí a dosažení větší pestrosti
  • vytvořit malý vodní systém - sběr vody pro napajedla
  • navrhnout výsadby dřevin - stín, ochrana proti větru, pěstování kůlů pro stavbu pastvin, krmivo

Použité řešení: Při navrhování uspořádání tohoto pozemku jsme vycházeli z konceptu Paddock Paradise, který představil Jaime Jackson. Jedná se o úplně odlišný způsob chovu koní, než se zde běžně používá. Autor při jeho vytváření vycházel z pozorování přirozeného života divokých zvířat. Paddock Paradise představuje řešení jak se přirozeným životním podmínkám koní přiblížit, což se již osvědčilo na stovkách realizací po celém světě. Díky promyšlenému uspořádání jednotlivých prvků (krmení, napaječky, sůl, přístřešek atd.) a spojovacích cest mezi těmito prvky (tzv. treky) lze přimět koně k pohybu. Běžně se dosahuje denní ušlé trasy 10-20km. Trasu tvoří i různé překážky a povrchy, takže dochází k výraznému zlepšení stavu kopyt (tento systém se používá jako řešení problému laminitidy). Přirozené chování  má pozitivní vliv na psychiku koní (řešení problému neurotického chování). Klíčovým prvkem je "trek" tvořený dvojicí ohrad s elektrickým ohradníkem. V místech, kde chceme dosáhnout rychlejšího pohybu koní volíme užší koridor a v místech, kde chceme koně zpomalit vytvoříme prostor širší. Výhodné je zpevnění a rozrůznění povrchu treku různými materiály. Aby bylo možné omezit spotřebu materiálu a množství zemních prací (výsledně samozřejmě i snížit cenu), tak byla část "treku" navržena po bývalé cestě. Při podrobnějším průzkumu se ukázalo, že cesta je štětovaná a budou postačovat zemní práce menšího rozsahu a také relativně malé množství doplňkového materiálu. Zpevnění povrchu je v našich klimatických podmínkách důležité jako prevence rozbahnění treku (společně s nastavením vhodného režimu užívání). V dalších exponovaných částech bylo navrženo zpevnění cesty různými druhy štěrku/kameniva a ostatní povrch byl ponechaný bez zpevnění. K dalším prvkům patří napaječky, umístění solného lizu, různé druhy krmítek (zde i ve variantě s přístřeškem pro uskladnění sena), písečná/prachová koupel, rozmáčený úsek, přístřešek pro koně atd. Tento systém je doplněný o další pastviny, louky a také o požadovaný vodní systém. Vodní systém je poměrně jednoduchý. Jeho základem je příkop, který je veden s mírným sklonem od vrstevnice (tvoří sběrač/přivaděč) vyúsťující do zásobní nádrže. Z vodní nádrže je odebírána voda pro napajedlo, přepad z napajedla zase tvoří zdroj vody pro mokrý úsek treku. Vzhledem k místním podmínkám nelze zaručit dostatek vody po celý rok. Systém je tedy ještě doplňěn o vodovodní přípojku, kterou je také možné zásobovat napajedlo.

Zhodnocení: Většině požadavků bylo možné vyhovět díky použití systému Paddock Paradise.  Při realizaci tohoto systému lze očekávat požadované pozitivní efekty, ale je nutné počítat s určitým zvýšením pracnosti. Toto zvýšení pracnosti by však bylo pozitivními efekty kompenzováno a navíc lze očekávat i dodatečný výnos v podobě zisku za ustájení 2-4 koní.

Zhodnocení "permakulturnosti": Zde je nutno podotknout, že se jedná pouze o návrh jednoho prvku rozsáhlejšího projektu. Provázání s ostatními prvky nebylo součástí zadání a proto zde není znázorněno. Zbudování obdobného systému je poměrně náročné na zdroje (materiál pro zpevnění treku), zde bylo využito staré cesty a pro zpevnění dalších ploch byl použitý lokálně dostupný materiál. Nevýhodu náročnosti na zdroje (materiál, transport, zemní práce) se sice nepodařilo úplně odstranit, ale díky příznivým místním podmínkám se ji podařilo alespoň minimalizovat.

Uživatelské menu