Malá zahrada v "PK stylu" - 400 m2

 

Zadání: Navrhnout systém s vyváženým zastoupením zeleninových záhonů a trvalých výsadeb.

Požadavky:

  • navrhnout výsadbu 5-10 ovocných stromů s podrostem keřů a trvalek (vytvořit Rostlinná patra)
  • významnou část zahrady věnovat zeleninovým záhonům
  • zajistit dlouhodobou úrodnost půdy
  • jako zdroj živin použít přednostně Kompost
  • jako doplňkový zdroj živin použít Mulčování štěpkou
  • permakulturní charakter výsadby (požadavek na využití cestiček ve tvaru Klíčové dírky)
  • Pěstování rostlin v polykulturách
  • pro pěstování sadby a prodloužení pěstební sezóny použít pařeniště
  • navrhnout systém kapkové závlahy

 

Použité řešení: Bylo zvoleno řešení v podobě velké plochy zeleninových záhonků ve středu zahrady. Velikost jednotlivých zákonů a rozmístění cestiček je zvoleno s ohledem na pohodlný dosah na všechny části záhonu bez nutnosti vstupovat na samotný záhon (omezení zhutnění půdy). Poměrně velká je i zatravněná plocha, která tvoří pobytový prostor a je i zdrojem materiálu pro kompostování. Pro zvětšení pestrosti byla pro osetí navržena pestrá směs travin a lučních bylin. Vznikne druhově pestrá louka, odolná i k přecházení. Výsadby stromů a keřů vyplňují okrajovou část s rozmístěním rostlin do jednotlivých pater a Rostlinných společenstev - guildů. Společenstva jsou navržena s ohledem na udržení úrodnosti půdy a dobrého zdravotního stavu rostlin. Struktura výsadby je zvolena s ohledem na snížení konkurence rostlin (kořenová konkurence, přístup rostlin k živinám, vodě a světlu) a také tak, aby byla umožněna sklizeň.

 

Zhodnocení: Navržené řešení splňuje požadavky uvedené v zadání. Díky promyšlenému rozmístění rostlin se na pozemek vtěstnalo poměrně velké množství ovocných stromů, velká plocha zeleninových záhonů a také zatravněná pobytová plocha. Výsledné řešení je přechodem od intenzivní zahrady k zahradě přírodní a využívá výhodné vlastnosti z obou řešení. Při změření poměru ploch záhonků a cestiček vyšlo najevo, že slavný prvek PK designu, tedy klíčová dírka, nepřináší žádnou znatelnou úsporu prostoru ve srovnání se záhony ve tvaru obdélníků. Protože bylo použití klíčových dírek součástí zadání, tak jsme je v designu ponechali i když komplikovaný tvar cestiček přináší určitý nárůst pracnosti a komplikace s údržbou. Cestičky byly alespoň vylepšeny do podoby Multifunkční cestičky.

 

Zhodnocení "permakulturnosti": V případě tohoto projektu, se jedná pouze o návrh samotné zahrádky. Provázání s ostatními prvky nebylo součástí zadání a nebylo řešeno. Navzdory malé ploše zahrady je výsledné řešení schopné nabídnout poměrně široký sortiment ovoce a velké množství zeleniny. Intenzita pěstování je poměrně velká a tak bude nutné využít i materiál ke kompostování a štěpkování i z okolních pozemků (aby nedošlo k vyčerpání půdy). V okolí je dustupná tráva a větve z údržby zeleně, tak to nepředstavuje závažné omezení.

 

Poznámka: Pro stejný pozemek jsme vytvořili dva další návrhy, které vychází z odlišného zadání a díky tomu jsme dospěli i k velice odlišnému výsledku. Doporučujeme srovnání těchto tří návrhů.

Varianta zaměřená na trvalé výsadby a využití mulčování štěpkou

Varianta zaměřená na osevní sledy a hnojení hnojem

 

Uživatelské menu