Projekt B2

Zadání: Navrhnout celkové uspořádání pozemku o výměře 9ha.

 

Požadavky:

  • vytvořit vodní systém (zadržování vody v krajině, zdroj závlahové vody)
  • doplnit výsadby ovocných stromů a keřů

 

Použité řešení: Jde o rozlehlejší pozemek využívaný jako pastvina (cca 4ha) a částečně i zalesněný (cca 2,5ha), poloha budov a hlavních přístupových cest je daná (již jsou vybudovány). Při řešení bylo nutné polohu těchto prvků respektovat a pouze doplnit prvky požadované. Při umisťování oblastí určených pro pěstování stromů a keřů byla zohledněna především kvalita půdy a mikroklima. Pro posouzení kvality půdy byl proveden odběr celkem 47 vzorků půdy z nich byly směsné vzorky pro půdní rozbor. Výsledků půdních rozborů bylo použito k navržení opatření pro přípravu půdy před výsadbou (kultivace půdy, zelené hnojení, zapravení hnoje, zásobní hnojení). V případě mikroklimatu byla zohledněna především orientace ke světovým stranám a ohrožení rostlin mrazem (mrazová kotlina). K dalším mikroklimatickým faktorům patří ovlivnění větrem a tomuto vlivu byla přizpůsobena i výsadba včetně navržení větrolamů.

Rozhodování o rozmístění jednotlivých prvků vodního systému bylo do značné míry předurčené reliéfem terénu. Pozemek tvoří dva kopce a sedlo, které je spojuje. Aby bylo možné zachytit co největší množství povrchové vody (především při jarním tání a prudkých deštích), byla navržena soustava přivaděčů (v podstatě příkopů umístěných s mírným spádem, zhruba 3cm/100m, podél vrstevnic). Jako nejvýše možné umístění vodní nádrže bylo zvolené sedlo mezi kopci. Pod úrovní této nádrže jsou umístěny další dvě nádrže (jedna na severním a druhá na jižním svahu). Na jižním svahu je umístěna ještě třetí nádrž, která slouží především k zachycení průsaku a přepadu z nádrže umístěné ve Vodním systému výše. Tato nádrž bude využívána především jako zdroj závlahové vody pro zahrádku u domu. Celková plocha vodních nádrží je cca 0,1ha.

 

Zhodnocení: Navržené řešení splňuje požadavky uvedené v zadání. Díky promyšlenému rozmístění jednotlivých prvků na pozemku bude možné využít jejich vzájemně výhodných vztahů.

Výsledné řešení představuje extenzivní využití pozemku a díky tomu lze poměrně snadno udržet úrodnou půdu za použití zdrojů přímo z pozemku. Pro sušení sena je možné využít i další louku (ve vzdálenosti cca 300m. Na plánku není zakreslena.) a to ještě zvyšuje nabídku živin a organické hmoty dostupné z vlastních zdrojů. I když je hospodaření extenzivní, pozemek je schopen pokrýt rodinnou spotřebu ovoce a zelenin, částečně i masa.

 

Zhodnocení "permakulturnosti": V případě tohoto projektu, se jedná o provázanější návrh většího celku, ve kterém je zahrnuto hospodaření s vodou, odpady i živinami. Společně s obytnou a hospodářskou stavbou je zde zastoupen i prvek potravinové soběstačnosti, vytvořen přirozený životní prostor a dojde i k vytvoření pestrého ekosystému. Pro doplnění a ucelení tohoto designu by bylo vhodné vypracovat i energetickou koncepci, ale ta nebyla součástí zadání a proto zatím není zpracována. Výsledné řešení může posloužit jako návrh základní koncepce pro vytvoření udržitelného lidského sídla.

Uživatelské menu