Follow

Malé hospodářství - 1ha

Zadání: Navrhnout celkové uspořádání pozemku o výměře 1ha.

Požadavky:

  • rozmístit hlavní oblasti podle jejich využití

  • produkční výsadby ovocných stromů a keřů

  • zeleninová zahrádka

  • pastviny a výběhy pro chov domácích zvířat (ovce, drůbež)

  • Vodní systém (rybníčky, svejly, kořenová čistírna odpadních vod)

  • rozmístit cesty

  • vhodná mikroklimata

  • oplocení

 

Použité řešení: Vzhledem k větší ploše pozemku, požadavku na rozmístění většího počtu prvků a také i různorodosti pozemku bylo při hledání nejlepšího řešení použito hned několik metod permakulturního designu. Byl proveden průzkum pozemku a zjištěné poznatky byly zakresleny do jednotlivých vrstev mapových podkladů (vegetace, energie, stavby, cesty, terén, půda, voda, mikroklimata, sektory, zóny). Dále byl v souladu s metodou založené na Škále tvalosti podle P.A. Yeomanse navržen vodní systém a s využitím  Metody klíčových principů PK designu a informací z mapových podkladů jsme rozmístili ostatní prvky. Pro plánování výsadby ovocných stromů a keřů jsme využili přístupy používané při navrhování Jedlých lesních zahrad . Na pozemku byla oblast s porostem náletových dřevin, která zároveň splňovala i další požadavky pro umístění jedlé lesní zahrady (půda, voda, mikroklima, umístění). Porost náletových dřevin byl tedy použit jako vhodný Sukcesní základ pro budoucí jedlou lesní zahradu. Vodní systém využívá dvou velkých Svejlů a dvou přírodních vodních nádrží pro zadržování vody. Voda z nádrží je využívána v napaječkách pro chovaná zvířata a k zavlažovacím účelům. Požadovaná Kořenová čistírna odpadních vod je propojena se svejlem, do kterého je svedena předčištěná odpadní voda. Ve svejlu pak slouží jako závlahová voda s obsahem živin a tím je ještě podpořena funkce svejlu jako struktury pro pěstování rostlin (především stromů a keřů). Místo pro umístění staveb bylo předem dané polohou stavební parcely, ale tato poloha naštěstí dobře vyhovuje. Zahrádka je umístěna nedaleko domu. Počítá se s možností jejího zavlažování a jako zdroj živin pro pěstování bude sloužit hnůj chovaných zvířat a kompost. Výběh pro drůbež je samostatně oplocený a rozdělený do několika sekcí, aby bylo možné lépe řídit pastvu. Část výběhu je zatravněná, část osázená stromy a keři. Malá část výběhu pro drůbež bude využita i jako prostor pro plošné kompostování. Pastviny pro ovce jsou rozdělené na tři stabilní části a je možné jejich další rozdělení pomocí mobilního elektrického ohradníku. Systém přístupových cest byl navržen poměrně jednoduchý. Hlavní přístupová cesta je řešená jako zpevněná (štěrková), pomocné cesty pro občasné využití jako nezpevněné zatravněné. Vzhledem k okolním lesním porostům tvoří v podstatě celý pozemek chráněné mikroklima. Vytvářet samostatné větrolamy, nebo sluneční pasti tedy nebylo nutné. Okrajové porosty z listnatých stromů a keřů při severních hranicích pozemků slouží především jako nárazníková zóna pro odstínění vlivu sousedního smrkového lesa. Probírky porostů v hraničních výsadbách je možné využít jako zdroj štěpky a jako palivové dřevo. Oplocení bude provedeno oplůtkovým pletivem na dřevěných kůlech.

 

Zhodnocení: Navržené řešení splňuje požadavky uvedené v zadání. Díky promyšlenému rozmístění jednotlivých prvků na pozemku bude možné využít jejich vzájemně výhodných vztahů.

Výsledné řešení představuje extenzivní využití pozemku a díky tomu lze snadno udržet úrodnou půdu za použití zdrojů přímo z pozemku. Pro sušení sena je možné využít i další louku (ve vzdálenosti cca 300m. Na plánku není zakreslena.) a to ještě zvyšuje nabídku živin a organické hmoty dostupné z vlastních zdrojů. I když je hospodaření extenzivní, pozemek je schopen pokrýt rodinnou spotřebu ovoce a zeleniny, částečně i masa.

 

Zhodnocení "permakulturnosti": V případě tohoto projektu, se jedná o provázanější návrh většího celku, ve kterém je zahrnuto hospodaření s vodou, odpady i živinami. Společně s obytnou a hospodářskou stavbou je zde zastoupen i prvek potravinové soběstačnosti, vytvořen přirozený životní prostor a dojde i k vytvoření pestrého ekosystému. Pro doplnění a ucelení tohoto designu by bylo vhodné vypracovat i energetickou koncepci, ale ta nebyla součástí zadání a proto zatím není zpracována. Výsledné řešení může posloužit jako základní návrh pro vytvoření udržitelného lidského sídla.

Uživatelské menu