Ceník prací

Konzultace:  600,-Kč/hod   

Doprava: osobní automobil 8,-Kč/km (částka za dopravu tam i zpět včetně času stráveného na cestě).

Zhodnocení vytipovaného pozemku pro váš záměr před jeho vlastní koupí 600,-Kč/hod.

Zhodnocení designu, který jste si sami vytvořili. Posouzení, podle dohody, může obsahovat například: zhodnocení použitých prvků, struktur a jejich provázanost do prospěšných vztahů, nebo i posouzení z celé řady hledisek včetně potenciálu produkce potravin, možnosti dlouhodobého udržení úrodnosti půdy, zajištění vytápění, ohřevu TUV, energie, pitné a užitkové vody, navržených materiálů, zohlednění ekologická i ekonomická, realizovatelnost. Cena této služby je 2000,-Kč.

Skype konzultace: 250,-Kč/hod řešení konkrétních témat  či problémů.

Setkání přes Skype v případě, že od nás chcete design,  15 - 30min zdarma ke zjištění, zda s námi chcete spolupracovat. Každé další Skype setkání 250,-Kč/hod.

Stručná konzultace: k obecným tématům, u kterých není nutná znalost místních podmínek, prostřednictvím internetového diskuzního fóra - zdarma

Vyměření a vytyčení výsadeb: 250,-Kč/hod + DPH

Vyměření vodních prvků a vrstevnic: 250,-Kč/hod + DPH

Možnost zajištění sazenic: zákazník platí náklady (poštovné, dopravné a balné) s tím spojené a manipulační poplatek 300 – 1000,-Kč podle objemu sazenic, zahrnuje výběr a objednávku rostlin, péči a náklady na údržbu s tím spojené po dobu než se dostanou rostliny k zákazníkovi.

Energetická rozvaha, výpočty: podle dohody v závislosti na náročnosti. Cena dohodou.

Koncepční skicy:   Skicy nabízí varianty možných koncepcí řešení designu nebo tématu, s kterým si nevíte rady. Cena se pohybuje v závislosti od počtu skic a náročnosti jejich zpracování. Pokud budoucí desing pozemku nabízí již v počátku několik rovnocenných variant řešení, doporučujeme klientovi koncepční skicy. Základní částka většinou 2500,-Kč a více .

 

Nástin designu  aneb "klíčící semínka"

V této nabídce vám pomůžeme vybrat a utřídit vaše nejlepší semínka ( vaše nápady, sny, vize a přání ). Jsme tu, abychom vám usnadnili výběr vhodného místa pro vaše semínka a poskytli informace k zajištění nejvhodnějších podmínek pro růst.

Ukázka zpracování designu
 1. Před prvním osobním setkáním  je potřeba nás seznámit se základními informacemi od vás ( čísla pozemků, kterých se bude konzulace týkat ). Šetříme tak vaše peníze, čas a na osobním setkání máme již předem připravené podklady z naší domácí přípravy.
 2. Společná konzultace ( nejlépe společně s každým, kdo bude na pozemku žít ). Prodiskutujeme vaše záměry a jaké prvky chcete do designu zařadit, kolik času a energie jste schopní do projektu vložit a jaký máte rozpočet.

  Některé z prvků vhodných k zařazení do designu:  ( Předmětem nabídky Nástin designu je základní rozvržení možných prvků. Pokud byste chtěli daný prvek podrobněji zpracovat, cena zpracování dalších podladů by se odvíjela od velikosti a složitosti jednotlivých prvků zakomponovaných ve vašem designu, není součástí nabídky Nástin designu ).

 • Bylinková zahrádka pro produkci, koření, čajů, léčiv, kosmetických přísad a dalších produktů
 • Produktivní ovocná a zeleninová zahrada
 • Bezorebné vyvýšené záhony
 • Sad
 • Jedlá lesní zahrada
 • Hraniční výsadby a různá společenstva rostlin.
 • Pěstování hub
 • Prvky pro podporu úrodnosti půdy, komposty, mulčování, využití hnoje atd.
 • Systémy pro chov drůbeže
 • Výběhy a pastviny pro domácí zvířata ( ovce, kozy atd.)
 • Úsporné zavlažovací systémy ( nádrže, rozvody, úprava vody, řízení )
 • Vodní systémy a prvky ( biotopy, koupací jezírka,  jezírka pro pěstování vodních rostlin a pro přilákání užitečných živočichů,...)
 • Systémy využívající odpadní vody ( čištění a následné využití odpadní vody )
 • Prvky zajišťující podporu ekosystému
 • Projdeme si společně pozemky a shromáždíme si informace získané na pozemku.

 • Navrhneme hrubou skicu a vytvoříme jednoduchý počítačový nákres v měřítku založený na analýze místa, který zachytí základní koncept designu. Koncept je doplněn textovou zprávou, ve které je zhodnocení místa, designová doporučení a návrh dalších kroků.

Náhled textové zprávy

 Cena od 5000,- Kč + DPH + cestovné

 Cena slouží pro přibližnou představu, protože skutečná cena se odvíjí od individuálního zadání a může se proto lišit.

Design aneb "rozvíjející se květ"

V této nabídce pomáháme budovat pro klíčící semínka ( vaše zaseté vize a přání ) dostatečně dobré zázemí, pečovat o ně a vytvářet podmínky pro bohatou násadu květů. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli vidět přirozené pomocníky čekající na práci od vás pro vás. Učíme vás spolupracovat s nimi a využívat nabízené energie ve prospěch všech.

Ukázka zpracování designu

Nástin designu aneb Klíčící semínka (popsáno v předchozím bodu) slouží jako základní koncepce pro další navrhování, upřesňování a vytváření postupů k realizaci.

Součástí je naše společná komunikace,  přijímání zpětných vazeb a postupný tvůrčí proces, jehož jste součástí a proto je mu potřeba věnovat i z vaší strany určitý čas. Podle náročnosti a složitosti požadavků se odvíjí i náš čas věnovaný desingnu, případné návštěvy      v terénu např. vyměřování vodních ploch, ....

Nabídka obsahuje:

- rozpracování základních osazovacích plánů pro rostlinné výsadby          ( V průběhu růstu rostlin se mění podmínky, v kterých rostliny rostou a v důsledku toho a také vašich realizačních možností, navrhujeme postup )
- rozkreslení designu do přehledných tématických vrstev, kde jednotlivé vrstvy znázorňují např. vodní prvky, cesty, stávající i plánovanou výsadbu atd.
- základní rozvahy týkající se energetické udržitelnost, práce s úrodností půdy, plány postupného rozvoje vytvořeného designu

Náhled textové zprávy

Cena od 7000 - 20 000,- Kč + DPH + cestovné

 Cena slouží pro přibližnou představu, protože skutečná cena se odvíjí od individuálního zadání a může se proto lišit.

 

PK Design aneb "zrající plod"

V této nabídce pomáháme opečovávat vaše plody (vaše realizující se myšlenky a sny). Plody, které pomalu zrají a čekají na sklizeň a vhodné uskladnění. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli řešit úskalí na cestě k zrajícím plodům. Zhodnocení úrody a celý proces tvorby je odměnou pro trpělivé a vytrvalé investory a realizátory svých vizí a zároveň vstupní branou do uzavírajícího se systému plného ucelených a prospěšných vztahů. Vstupní branou do dalších úrovní přírodního systému, kde se vy a váš PK desing stáváte významným plnohodnotným spolupracujícím článkem celku.

Ukázka zpracování designu

Nabídka obsahuje:

Vycházíme z předchozích dvou bodů, tedy z  "Nástinu designu - klíčící semínko" a z jeho pokračování "rozvíjejícího se květu". Na základě konzultací, podrobnějšího průzkumu terénu a jeho zaměření vytvoříme podrobnější a propracovanější design. Pokud vedle sebe položíme úroveň rozpracování jednotlivých fází designu, tak v první fázi šlo o vytvoření základní koncepce. Ve druhé fázi o upřesnění koncepce na úroveň jednotlivých prvků. V této (třetí) fázi už pracujeme na konkretizaci řešení jednotlivých prvků. Řešíme tedy jejich přesné umístění, velikost, tvar, použité materiály a konstrukční řešení. Na základě takto propracovaného řešení už je možné plánovat i samotnou realizaci (například spotřebu materiálu na oplocení, budování cest, zúrodňování půdy, nebo i spotřebu materiálu pro vybudování základních struktur jako jsou el. rozvody, odpady, závlahové systémy atd.).  Kde je to potřeba, tam k designu připojíme i detailnější nákresy. Například řešení oplocení, regulačních objektů na vodních prvcích. V případě složitějších výsadeb může jít o další nákresy výsadby v řezu, nebo o pohledy na 3D model výsadby atd.). Výsadby jsou řešeny na úrovni jednotlivých druhů rostlin, ale také odrůd a podnoží.

Výstupem v této variantě je:

 • vyhotovení designu v podobě grafického výstupu
 • textová zpráva s popisem jednotlivých prvků a navrhovaných řešení, dále celkovou vizi, ke které má celá realizace směřovat, analýzu pozemku a navrhovaný postup prací
 • rozpis materiálu, seznam rostlin
 • výkresy/obrázky detailů některých prvků
 • osazovací plány
 • 3D vizualizace

Náhled textové zprávy

Cena od 25 000,- Kč + DPH + cestovné

 Cena slouží pro přibližnou představu, protože skutečná cena se odvíjí od individuálního zadání a může se proto lišit.

Uživatelské menu