Nabídka

Permakulturní design je promyšlený návrh, ve kterém je zohledněna šetrnost k přírodě, funkčnost a různé úhly pohledu na vlastní design a jeho provázanost s jednotlivými prvky a strukturami. PK design se nemusí týkat pouze domu nebo zahrady, jak je často mylně chápáno a  presentováno, ale naopak lze jej aplikovat snad ve všech možných oblastech. Přesto je zatím nejčastěji využíván na navrhování zahrad, větších zemědělských pozemků a domů, tedy tomu, co v permakulturní literatuře bývá označováno jako lidská sídla. Zahrnuje návrhy větších celků ( například farmy,.. ), kde se klade důraz na provázání struktur a "chytré" plánování, ale i na "maličkosti" ( například městský balkon v panelové zástavbě,...). Někdy nelze na první pohled jednoznačně říci, zda určitá zahrada je nebo není permakulturní. Možnosti pozemku nebo jiné okolnosti neumožňují aplikování struktur běžně používaných u vhodnějších pozemků. Přesto i taková zahrada může být permakulturní a to ve svém režimu, v přístupu majitelů, kteří aplikují permakulturní principy v jejím každodením provozu. A tím se dostáváme i k oblastem společenským, kde předmětem designu může být organizace společenstva lidí nebo fungování komunity vesnice,...nebo i sám člověk ve svém vnímání světa a přístupu k životu.

Co je charakteristické pro PK design?

Výchozí vize a nápad, promyšlenost, spolupráce, smysluplnost, funkčnost, výzvy a tvořivost, pozorování a analýza, dané konkrétní postupy a tvůrčí inspirační proces, výchozí stav na počátku a proces proměny v průběhu a uvědomělá změna, osobitost a celistvost.

Úskalí, která mohou provázet PK desing?

Čas ........ VŠE MÁ SVŮJ ČAS A SVÉ MÍSTO, pokud se někde vyskytne nějaký zádrhel, tak je to důvod k zamyšlení. Možná v takovém případě bude užitečnější zpomalit, než se hnát dopředu. V permakulturním designu často využíváme přírodních procesů a ty pracují vlastním tempem. Snaha o urychlování často vede k řešení, které se od trvalé udržitelnosti vzdaluje. Jindy si zase uspěcháním projektů v jejich počátku přiděláme spoustu práce v pozdější době. Tato zkušenost si dokonce našla cestu do jedné permakulturní moudrosti, ve které se říká "Čas ušetřený v počátku znamená čas, který budeme muset později věnovat v několikanásobném množství."

Finance ..... Mnoho potíží spojených s PK designem mají na svědomí finance. Jak možná tušíte, tak množství nápadů je neomezené, ale naše možnosti je realizovat už omezené jsou. Tím omezením jsou často právě peníze.  Tím však potíže s penězi nekončí. Někdy může škody napáchat i nadbytek peněz. Pokud je rozpočet neomezený, tak máme tendenci sáhnout po neudržitelných řešeních a do našich projektů investovat nepřiměřené množství energie a zdrojů. Permakulturní design je možné řešit bez peněz, ale i s mnohamilionovým rozpočtem a v obou případech dospět k dobrým výsledkům. V obou případech však musíme hledat optimální řešení, která nás k požadovaným výsledkům dovedou.

Příklady prvků, které v našich designech využíváme:

Voda: • systémy pro sběr • uskladnění a využívání dešťové vody • koupací jezírka - biotopy •
okrasná jezírka • nádrže na zachytávání povrchové vody • rybníky • zavlažovací systémy • svejly
Energie: • solární systémy pro ohřev TUV a vytápění • speciální druhy solárních kolektorů (koncentrační kolektory s prosvětlovací funkcí) • fotovoltaické systémy s připojením na rozvodnou síť i pro ostrovní systémy • kamna na dřevo - těžká akumulační kamna, raketová kamna, vařiče • využívání energie vody a větru.
Stavitelství: • stavby z hlíny, slámy, dřeva a dalších přírodních materiálů • zelené střechy •
hospodářské stavby, pastevní přístřešky, stavby pro drobné zvířectvo • sušárny na ovoce, udírny, venkovní raketové sporáky, pícky, venkovní prvky
Tvorba mikroklimat:  sluneční pasti • větrolamy • prvky pro tepelnou akumulaci a odraz světla
Zahrady, sady, lesy, krajina: zahradní design • návrhy pěstebních ploch • zúrodňování půdy •
návrhy sadů a lesů • pěstování hub • regenerace krajiny • vyvýšené záhony • treláže
Odpadové hospodářství: systémy pro využití šedé vody - řešení rozvodu, dávkování, vsakování • kořenové čističky odpadních vod • separační a kompostovací toalety • kompostování • recyklace odpadů

Jak probíhá proces tvorby PK designu
• Kontaktujete nás a ve stručnosti si ujasníme požadavky na design. V případě zájmu si s námi domluvíte Skype konzultaci v rozsahu 15 - 30 min, kterou nabízíme zdarma, abyste se s námi mohli setkat z pohodlí domova a zjistit, zda by se vám líbilo s námi spolupracovat. My zase dostaneme příležitost zjistit, jestli jsme schopní vaše požadavky splnit a nabídnout vám vhodné řešení.
• Zašleme vám dotazník, který nám pomůže přesněji definovat současný stav, požadované změny a výsledný stav. Dotazník může probíhat i formou Skype konzultace. Ze zkušenosti však víme, že je lepší odpovědím věnovat náležitý a dostatečný čas a vklidu si vše ujasnit a promyslet. Pokud vyplynou nějaké dotazy, ujasníme si je.
• Domluvíme konzultaci přímo v místě budoucí realizace a podrobněji si upřesníme požadavky, možnosti a  podmínky. Před konzultací v terénu nám poskytnete čísla pozemků, kterých se budoucí design týká, pro naší domácí přípravu.
• Sepíšeme s vámi smlouvu, kde bude stanoven rozsah zakázky a cena za vytvoření designu.
• Vypracujeme stručný návrh jednotlivých prvků, struktur a vzájemných vztahů a zašleme vám ho k odsouhlasení a případnému doplnění o další požadavky a poznámky.
• Po odsouhlasení základní koncepce designu vypracujeme podle dohodnutých podmínek design včetně jednotlivých detailů.  

Možnosti realizace
• V případě vzájemné dohody můžeme zajistit realizaci v celém rozsahu, nebo realizaci některých částí.
• Pokud si chcete zajistit realizaci sami, můžeme vám poskytovat průběžné poradenství a konzultace dle vašich potřeb.

Délka úvodní konzultace bývá různá podle složitosti a rozsahu projektu. U většiny projektů dostačuje 1- 4 hodiny.  Nabízíme vytvoření kompletního permakulturního designu přesně podle vašich požadavků a s ohledem na konkrétní podmínky daného místa. Samozřejmostí je provázání jednotlivých prvků do funkčního systému a důsledné využívání principů permakulturního designu.
V případě, že se pro vypracování PK designu nerozhodnete, tak vám informace získané při konzultaci mohou ušetřit velké množství času, práce a peněz.
 V případě, že si chcete vytvořit design vlastní, tak můžeme navrhnout i jednotlivé prvky a poradit s jejich začleněním do vašeho vlastního designu.

Příklady dokumentace, ze které se může skládat vypracovaný design:
• kompoziční uspořádání pozemků
• osazovací plán
• seznam rostlin a dalších potřebných materiálů
• skicy pohledů na celkové uspořádání i jednotlivé detaily
• plány se zakreslením jednotlivých struktur
• technické detaily (např. nádrže na dešťovou vodu, rozvody šedé vody, treláže, kapková závlaha)
• textová část s popisem jednotlivých struktur
• schéma systému vodního hospodaření - pitná voda
• schéma systému vodního hospodaření - dešťová voda
• návrh vhodného způsobu vytápění
• návrh možných zdrojů energie
• návrh systému odpadového hospodářství
• analýza toku živin
• 3D modely terénu a staveb
• vizualizace pozemků a staveb


Ceny
Cenu za design je nutné stanovit podle konkrétního zadání, náročnosti, rozsahu, množství propracovaných detailů a dalších parametrů. Na základě vašich požadavků vypracujeme cenovou nabídkou, která bude součástí návrhu smlouvy. Stanovená cena nebude překročena. Pokud vás zajímají ceny jednotlivých služeb a také  ukázky konkrétních typů permakulturního designu s orientační cenou, můžete si prohlédnout náš Ceník prací.

Uživatelské menu